สมัครเรียนออนไลน์ 2566

วันที่ : 26 กันยายน 2566หมายเลขใบสมัคร : 50
ข้อมูลบุคคล
ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน
สถานที่ติดต่อกับข้าพเจ้าได้สะดวกที่สุด :
การศึกษา

สาขาวิชาที่ต้องการศึกษาต่อ (เลือกลำดับความต้องการ)
*** เฉพาะระยะสั้น เลือกได้เพียง 1 รายวิชา ต่อการสมัคร 1 ครั้ง ***หลักฐานประกอบการสมัครเรียน :
  • ใบ รบ. หรือใบรับรอง
  • สำเนาบัตรประชาชน
  • สำเนาทะเบียนบ้าน
  • ภาพถ่าย 1 นิ้ว